חובות דירקטוריון בעניין הטרדה מינית

חובות הדירקטוריון והמעביד – מניעת הטרדה מינית

הדירקטוריון הוא רשות המבצעת, ההנהלה העליונה בארגון מוסד או חברה, כמו כן, מגבש אסטרטגיה של החברה ומפקח על פעילותו של מנכ”ל החברה וממונה על הקוד האתי.  תפקיד הדירקטוריון כולל בתוכו נושאים ומרכיבים רבים, חלק מהם הוא לדאוג למניעת הטרדה מינית בארגונו, משום כך, עליו להיות מעורב ולפקח על התהליך ובעצם נכללת חובתו בחובת המעביד, יתרה בכך, במידה והתלונה בארגון על הטרדה מינית הינה נגד המעביד/מנהל הארגון, על הדירקטוריון לטפל בתלונה ולקבל אותה לידיו לאחר שהממונה מבצעת את תפקידה ולהכריע על העונש לנילון (מתוך מדרג העונשים).

להלן פירוט חובת המעביד בארגון:

נוסף על איסור החל על המעביד, כעל כל אדם, להטריד ולהתנכל, החוק מטיל עליו אחריות מיוחדת על מעשיהם של עובדיו ושל ממונים מטעמו, במסגרת יחסי עבודה. מעביד צריך לנקוט אמצעים סבירים משלושה סוגים:

  1. מניעת הטרדה מינית והתנכלות
  2. טיפול ביעילות בהטרדה מינית או בהתנכלות שידע עליהן
  3. תיקון הפגיעה עקב הטרדה מינית או התנכלות, או עקב הגשת תלונה או תביעה על אלה

במסגרת זו כל מעביד המעסיק יותר מ- 25 עובדים חייב:

1. לקבוע תקנון שבו יוגשו עיקרי הוראות החוק בדבר הטרדה מינית והתנכלות במסגרת יחסי עבודה ויפורטו בו דרכי הגשת התלונות שעניינן הטרדה מינית או התנכלות, ודרכי הטיפול בהן.

2. לפרסם את התקנון בין העובדים.  לא פרסם מעביד תקנון, דינו – קנס, וקנס נוסף לכל שבוע נמשכה העבירה. אגף אכיפת חוקי עבודה במשרד התמ”ת מבצע ביקורות במקומות עבודה לבדיקת פרסום התקנון.

3. למנות אדם מטעמו לאחראי למניעת הטרדה מינית, ויותר מאחד אם יש צורך בכך, כדי לאפשר גישה נוחה לאחראי, בהתחשב במספר מקומות העבודה ובפיזורם הגיאוגרפי. אדם זה יהיה מתאים למילוי התפקיד, מבחינת כישוריו ניסיונו ומעמדו המקצועיים, מבחינת יחסי האנוש שלו וכן מבחינת בקיאותו בחוק ובתקנות. על המעביד להביא לידיעת כל העובדים את שם הממונה ואת דרכי הגישה אליה. כן יקל המעביד על הגישה לאחראי וייתן לו את התנאים למילוי תפקידו.

4. לדרוש מכלל העובדים בחברה להשתתף בפעולות הדרכה והסברה הנעשות מטעמו בדבר איסור הטרדה מינית והתנכלות ומניעתן, ולאפשר לעובדים להשתתף במשך שעות העבודה בפעולות כאמור, המאורגנות על-ידי גורמים כגון ארגון עובדים יציג, דוגמת הפעילות שמקיים מרכז גאות מבית הסתדרות העובדים הלאומית.

5. לדאוג ולעדכן עובדים חדשים בנוהל ההטרדה המינית המצוי בארגון ובדרכי הגישה אל הממונה למניעת הטרדה מינית.

** לפי החוק, מעביד שלא נקט אמצעים כמפורט לעיל יהיה אחראי להטרדה מינית או להתנכלות שביצע עובד שלו או ממונה מטעמו במסגרת יחסי עבודה, וניתן לתבוע את המעביד בתביעה אזרחית בשל כך.

מתוך התקנות החוק למניעת הטרדה מינית:

אמצעי מנע

(א)  מעביד –

(1)  יביא לידיעת כל ממונה ולידיעת כל עובד שלו את האיסור על הטרדה מינית והתנכלות לפי החוק;

(2)  יבהיר לכל ממונה ולכל עובד שלו את חובות המעביד לפי החוק ותקנות אלה;

(3)  ידרוש מכל ממונה ומכל עובד שלו להימנע מהטרדה מינית ומהתנכלות כלפי כל אדם במסגרת יחסי עבודה

ולנקוט כל אמצעי למניעת מעשים כאמור.

(ב) מעביד המעסיק 25 עובדים או פחות יצא ידי חובת הוראות תקנת משנה(א) אם הביא את התקנון לדוגמה

לידיעת כל עובד שלו וכל ממונה, בין בדרך של מסירה ובין בדרך הקבועה בתקנה 8(3).

(ג)  מעביד המעסיק יותר מ-25 עובדים יצא ידי חובת הוראות תקנת משנה (א), אם פעל בהתאם להוראת

תקנה 8(3).

(ד) מעביד יאפשר לעובדיו להשתתף, במשך שעות העבודה, בפעולות הדרכה והסברה שעניינן

מניעת הטרדה מינית והתנכלות שמארגן, בתכיפות סבירה, ארגון עובדים יציג, או ארגון כאמור בסעיף 12(3)

לחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה.

Leave a Comment